Demokrati och språk i ny förvaltningsmodell

Föreningens insändare

Insändaren publicerades i Vasabladet den 23.1 och i Arbetarbladet den 26.1.2014.

Vi lever i ekonomiskt kärva tider, även i Vasa. Pengarna räcker inte till allt och utgifterna måste omprövas. Politikerna i Vasa har gett tjänstemännen i uppdrag att se över organisation och strukturer så att arbetet kunde skötas effektivare och på sikt sänka personal­kostnaderna. Nu har bildningsväsendet varit under lupp och ett första förslag till ny organisation presenterades i Vasabladet den 5 januari. I det förslaget skulle all utbildning, all kultur och fritidsverksamhet finnas under ett (tvåspråkigt) tak.

Vasa svenska socialdemokraters ser ett stort problem för demokratin om det allra radikalaste förslaget går igenom. Då skulle hela den här sektorn lyda under en nämnd med 13 medlem­mar och två sektioner med vardera 7 medlemmar (varav en del måste vara samma personer som i nämnden). Hur ska man hitta 13 personer som behärskar hela spektret med utbildning allt från dagis ända till arbetarinstitutens seniorkurser, med kultur allt från barnböcker på biblioteket ända till att utse stadsorkesterns dirigent, med idrott allt från babysim ända till fotboll i europaligan? Nämndens medlemmar skulle bli mycket beroende av tjänste­männens beredning. Inget illa med tjänstemän, deras kunskap är värdefull och nödvändig, men det är meningen att det högsta ansvaret ska ligga hos de förtroendevalda. Därför behövs även i fortsättningen en organisation som involverar fler förtroendevalda – som användare av stadens tjänster, men också med egen sakkunskap.

När det gäller den språkliga aspekten stöder Vasa svenska socialdemokrater de krafter som vill ha en egen svenskspråkig förvaltning för utbildning på svenska. Ett eget rör för den svenskspråkiga utbildningen, eller en del av den, skulle säkra svenskspråkiga tjänstemän även i framtiden. En garanti för att dagens goda situation ska bestå måste förankras i strukturerna, det får inte hänga på enskilda tjänstemäns välvilja om svenskspråkiga barn och ungdomar ska få en bra utbildning på sitt modersmål eller inte. God förmåga att i tal och skrift använda svenska är inte tillräckligt, eftersom språklig tillhörighet även betyder kultur och identitet.

Sektordirektör Christina Knookala säger i Vasabladet den 5 januari att hon med sitt förslag till ny administration vill värna om tvåspråkigheten i Vasa. Vasa svenska socialdemokrater vill i den nya förvaltningsmodellen värna även om svenskspråkigheten.

Vasa svenska socialdemokrater rf