Bra vård och omsorg tillhör var och en

FSD Österbotten

Uttalande från FSD Österbottens årsmöte i Vasa den 13.2.

Mycket är ännu oklart med den social- och hälsovårdreform som den borgerliga regeringen ämnar driva igenom, men förändringar kommer det att bli. FSD i Österbotten hoppas att förändringarna blir till gagn för medborgarna och att de även i fortsättningen får den goda vård de behöver. För landskapet Österbotten står mycket på spel. Vi socialdemokrater vill slå vakt om Vasa centralsjukhusets status som fulljour-sjukhus och den allmänna jouren i Jakobstad.

Men vid sidan om att reformens syfte att se över strukturer och vårdkedjor lyckades Samlingspartiets företrädare också driva igenom sina privatiseringsplaner av vården som en del av reformen. FSD Österbotten ser också mervärdet av de hälsovårdstjänsterna som produceras idag av tredje sektorn och privata bolag. De fungerar som nödvändiga komplement till den offentligt producerade vården.

Däremot tror vi inte på devisen att allt som sköts av det privata är per automatik effektivare än offentlig producerad vård. I Norden finns flera exempel på misslyckade bolagiseringar och misskötta upphandlingar där klienten blir förloraren. Dessutom finns sannolikheten att insynen minskar och att vinsterna försvinner ur landet till skatteparadis. Möjligheten att få vård på svenska hotas också eftersom språklagen i dess nuvarande form inte omfattar privata företag.

Vi kritiserar också tanken om ”fritt vårdval”. Det fria vårdvalet låter fint och trevligt, men erfarenheterna från Sverige berättar en annan historia. Svenska riksrevisionen har publicerat en rapport som fastslår att skillnaderna i ohälsa ökat i samhället och vårdutnyttjandet som helhet verkar bli mer ojämlikt efter införandet av fritt vårdval. Ingenting tyder heller på att reformerna har minskat kostnaderna för primärvården. Trenden med successivt ökande kostnader har fortsatt även efter reformernas införande.

Den socialdemokratiska kretsen betonar att i vårt välfärdsamhälle är kommuninvånaren medborgare, inte kund.  Vårdbehovet är det allra viktigaste, inte storleken på den sjukes plånbok. Den dag när allt bara handlar om euro och cent är välfärdssamhället förstört.