Insyn och lokaldemokrati är värda att bevara

FSD Österbotten

FSD Österbotten den 3.5.2016

Den socialdemokratiska kretsen i Österbotten har med oro följt med de trender som nu pågår i många österbottniska kommuner. Att ytterligare centralisera beslutsfattandet i en sådan grad som man exempelvis ämnar göra i Vasa stad ser vi som oklokt.

Att samla makten i allt färre händer behöver inte nödvändigtvis förbättra styrningen av verksamheten. Tvärtom kan kommunen då gå miste om mycket nödvändig kompetens, som kommer av att beslutsfattare har tid att sätta sig in i ärendena och av att de har praktisk erfarenhet och insikt i det som behandlas.

Vi är tveksamma till att ens den bästa beslutsfattaren klarar av och hinner sätta sig in i allt från timresurser i skolan till frågor som berör äldreomsorgen.

Därtill kommer incitamenten att engagera sig i kommunalpolitiken försämras då antalet platser för förtroendevalda minskar i antal och betydelse.

Generationsväxlingen i många kommunfullmäktige kommer ytterligare försvåras. De österbottniska kommunerna bör värna om och sträva efter sådana förvaltningsmodeller som ger utrymme för en fungerande och fruktsam lokaldemokrati.

De finlandssvenska socialdemokraterna i Österbotten upplever också att bolagiseringarna som är på gång i kommunerna kommer att skada demokratin och insynen mycket hårt.

Kretsen ser helst att man strävar efter att utveckla servicen i kommunal regi för att dels garantera demokratin och insynen, men också för att garantera att våra skattemedel faktiskt går till vården, omsorgen och skolan.